DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Nabór w PO WER: Centra Arbitrażu i Mediacji (2.17)

Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – informuje o konkursie nr POWR.02.17.00-IP.04-00-010/17 pn. „Centra Arbitrażu i Mediacji”.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl

2018-01-09, 21.44

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Celem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania 15 projektów (po jednym projekcie w województwie, z wyjątkiem województwa mazowieckiego) przewidujących utworzenie oraz funkcjonowanie 15 wojewódzkich Centrów Arbitrażu i Mediacji (CAM) w ramach ogólnopolskiej sieci Centrów Arbitrażu i Mediacji.

Konkurs ma przyczynić się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER Poprawa jakości wydawanych orzeczeń oraz zwiększenie skuteczności ich egzekwowania. W ramach konkursu realizowane są następujące typy projektów: 1. tworzenie Centrów Mediacji i Arbitrażu oraz standaryzacja działania już istniejących Centrów szkolenia oraz 2. szkolenia i studia podyplomowe dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z zakresu prawa gospodarczego, mediacji w sprawach gospodarczych, informatyki śledczej, ochrony konsumenta, zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej, prawa dotyczącego własności intelektualnej, prawa upadłościowego.

Kto może składać wnioski?

W ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • organizacje pozarządowe,
  • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
  • przedsiębiorcy,
  • szkoły wyższe,
  • jednostki naukowe,
  • Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.

Finanse

Alokacja założona na konkurs wynosi 30 909 000 PLN. Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 100%, a maksymalna kwota dofinansowania projektu - 2 060 600 PLN.

Składanie wniosków

Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane są w terminie od 15 grudnia 2017 r. do 22 stycznia 2018 r.

Wnioski należy składać wyłącznie w formie elektronicznej, na obowiązującym formularzu, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA (https://www.sowa.efs.gov.pl/).

Dodatkowe informacje

Wszystkie kryteria oceny projektów i przebieg procesu oceny wniosków (oraz środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy) zostały określone w Regulaminie konkursu. Regulamin wraz z załącznikami szczegółowo opisują wymagania konkursowe oraz zawierają wzory niezbędnych dokumentów. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest 01.03.2018 roku.

Pytania i odpowiedzi

Pytania dotyczące konkursu można kierować na adres e-mail: , faksem pod nr (22) 23-90-524 albo telefonicznie pod nr (22) 23-90-556.
Wyjaśnienia o charakterze ogólnym publikowane będą na stronie internetowej www.ms.gov.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Spotkania informacyjne dla podmiotów zainteresowanych aplikowaniem w konkursie (od 11 do 24 stycznia 2018 r. w miastach wojewódzkich). Informacja na temat spotkań

Prezentacja na temat konkursu


UWAGA
Zmiana Regulaminu konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-010/17 pn. „Centra Arbitrażu i Mediacji” dotyczy wydłużenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu. Przesunięto termin zakończenia naboru wniosków z dnia 22.01.2018 roku na dzień 31.01.2018 r.
Wprowadzone zmiany stosuje się z dniem 08.01.2018 r., tj. z dniem opublikowania informacji.

Uzasadnienie: modyfikacja ma na celu umożliwienie wszystkim potencjalnym wnioskodawcom skorzystania z oferowanych przez IP szkoleń z zakresu wypełniania wniosków o dofinansowanie, co powinno przełożyć się na lepszą jakość składanych wniosków i umożliwić wybór projektów we wszystkich obszarach wsparcia objętych konkursem. Szkolenia odbędą się w dniach 11-24.01.2018 r.

Regulamin konkursu

Zmieniony Regulamin konkursu

Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

data wydarzenia: od 2017-12-15 do 2018-01-22
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.